UJËMBLEDHËS


Shërben për mbledhjen e ujit nga pjesa horizontale (ulluku apo korita) në atë vertikale (një apo më shumë vertikale), është më e madhe se daljet normale.