S10 – SINUSOIDE


FASADA NË FORMË SINUSOIDE S10x77mm

Ky profil më së tepermi përdoret në form fasade horizontale apo vertikale,